Våra konsulter - ett urval

ANDERS HOLMQUIST

anders.holmquist@bizfullness.se

0708 770 126


Anders har dokumenterat lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med allt från omvärldsanalys, strategiutveckling till genomförande och måluppfyllelse.  Han är en ofta anlitad konsult och får genomgående mycket höga betyg vid kundutvärderingar.


Anders är grundare till  och ledare för do-be consulting, han har startat ett flertal andra bolag, haft olika ledande befattningar i den finansiella sektorn och konsultbranschen, var pionjär i att forska kring hur värdegrund och kultur påverkar verksamheters strategier och resultat samt har under sitt yrkesverksamma liv haft ett fokus på att hjälpa både entreprenörer och ledare att bygga och utveckla sina verksamheter. Han skapar starkt ägarskap hos ledningsgrupper och driver igenom definierade förändringar tillsammans med kunden.


Anders har ett holistiskt synsätt vilket innebär att han kan se samband i flera dimensioner och därmed skapa bra och relevanta problemdefinitioner - vilket är en god utgångspunkt när något skall eller behöver förändras. Anders är kunnig i att kommunicera komplexa samband så att alla kan förstå.

GUNILLA BJERRE

gunilla.bjerre@bizfullness.se

0725 510 678


Gunilla har mer än 20 års erfarenhet av att bygga, leda och utveckla organisationer av olika storlek. Hon har haft ledarroller, från gruppchef till VD, och har både lett och deltagit i ledningsgrupper på samtliga nivåer i ett företag. Gunilla arbetar även i styrelser.


Genom sina chefsroller har hon arbetat mycket med företagsstrategier och dess implementeringar, liksom med verksamhetsutveckling på både företags- och funktionsnivå. Gunilla har initierat, upphandlat och själv genomfört flera ledarutvecklings-program i de organisationer där hon verkat som chef och ledare. Hon är diplomerad coach, ACC, och certifierad inom GDQ. Vidare har hon mycket god erfarenhet av hur man bygger företagskultur i tjänsteföretag. Branscherfarenhet från framför allt tjänstesektor, industri och telekom.


Gunilla har lätt för att engagera och motivera människor i sin omgivning mot att nå gemensamma mål. Hon är en erfaren och strukturerad ledare fokuserad på samarbete och resultat.

KARIN DAHLGREN

karin.dahlgren@bizfullness.se

Telefonnummer 073-056 04 21


Karin är en drivande, lyhörd och energigivande verksamhets- och ledarutvecklare med stort intresse för människor och företagande. Hon har lång och bred erfarenhet från många olika typer av uppdrag, befattningar och verksamheter både genom sin tid som ledare inom industrin, genom utvecklingen av egna företag, genom styrelseuppdrag och genom sina uppdrag som konsult.


Med stöd i sin tekniska och kommersiella bakgrund leder och stödjer hon företag och individer till värdeskapande utveckling. Genom välvilja och mod utmanar hon omgivningen att på ett tryggt sätt ta sig bortanför komfortzonen och de uppenbara lösningarna. Karin har erfarenhet från livsmedels-, skogs-, fastighets- och destinationsbranschen.

SVANTE OSBECK

svante.osbeck@bizfullness.se

Telefonnummer 070-0822 763


Svante är senior organisationskonsult med fördjupad kunskap inom organisationskultur, grupp- och ledarutveckling samt förändringsledning/design. Med åren har han utvecklat en mycket god förmåga att fånga individer, grupper och organisationer i nuet och guida dem till nya insikter och förmågor. Målet är alltid att skapa inre utveckling med utgångspunkt i de yttre utmaningarna.


Svante har genomfört många större ledarskapsprogram inom såväl privat som offentlig sektor och är en van utbildare och föredragshållare. Han är diplomerad inom Cultural transformation tool (CTT) och driver ett antal företag inom konsult- och servicebranschen. Branscherfarenhet från framförallt offentlig sektor, tjänstesektorn och fastighetsbranschen.

CATARINA DAHLÖF

catarina.dahlof@bizfullness.se

Telefonnummer 070-6310 900


Catarina har arbetat som chef och ledare i över 30 år inom såväl affärsdrivande privat verksamhet som offentlig verksamhet. Den unika kombinationen av chef i tjänstesektorn och 15 år som Regiondirektör TF/Vice Stadsdirektör, VD samt mångårigt styrelsearbete har lagt grunden för en mycket bred kompetens. Catarina tar uppdrag som senior rådgivare och konsult på strategisk övergripande nivå hos såväl offentliga som privata organisationer.

Catarina arbetar med fördel i uppdrag inom komplexa samhällsberoende organisationer. Hon kan snabbt se helhet och samband i olika kommersiella och icke kommersiella tjänsteproducerande verksamheter.

 

Catarinas styrka är helhets/systemförståelse samt en mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga som snabbt skapar relationer i grupper. Catarina har omfattande ledarskapserfarenhet och förmåga att coacha och stödja chefer/program och projektledare i komplexa verksamheter. Catarina kan leda strategiska utvecklingsprocesser i ledningsgrupper utifrån kommersiella resultatmål och/eller politiskt beslutade mål och budget.

ULRIKA SCHELWANDER

ulrika.schelwander@bizfullness.se

Telefonnummer 070-280 56 37


Ulrika jobbar med ledare, individer och grupper kring ledarskap, kommunikation och förändring. Ulrika har haft uppdrag inom grupputveckling i mer än 10 år och jobbat med förändringsprocesser i mer än 20 år. För att nå gemensamma resultat i en grupp förutsätts att deltagarna samspelar. Men samspel uppstår inte av sig självt, det behöver tränas med hjälp av någon som ger stöd och verktyg för att bygga och underhålla den kollektiva förmågan, det är en av Ulrikas roller i uppdragen. Hon får gruppmedlemmarna att fungera tillsammans så att alla tar ansvar, är engagerade och delar generöst med sig till varandra. Som förändringsledare är hon nytänkande och kreativ.


Ulrika får förändringar att hända, team att göra sitt bästa och har modet att utmana teamet att tänka och göra annorlunda. Hon arbetar utifrån "Learning by doing" för att skapa lärande i organisationen och få med alla människor tidigt i utvecklings- och förändringsprocessen. Ulrika är Certifierad handledare i Utvecklande ledarskap (Försvarshögskolan) samt Diplomerad coach (ICF) inom teamcoaching och executive coaching.