Om oss


Erfarenhet skapas inte av att i första hand läsa en bok, gå på en utbildning eller att referera till vad andra tänkt. Erfarenhet kommer av att själv ha deltagit i och blivit utsatt för olika situationer - och i detta sammanhang ha en förmåga att lära och utveckla en förståelse och kunskap. Genom att ha ett mod att ge sig i kast med det okända eller oförutsägbara kan genuin erfarenhet och förmågor utvecklas.

Bizfullness utvecklades just utifrån detta. Det är grundat på en mångårig erfarenhet hos både Anders Holmquist och Gunilla Bjerre, och hos alla de konsulter som är knutna till detta koncept.

Personerna bakom Bizfullness

Anders Holmquist

anders.holmquist@bizfullness.se


Anders har dokumenterat lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med allt från omvärldsanalys, strategiutveckling till genomförande och måluppfyllelse.  Anders har ett holistiskt synsätt vilket innebär att han kan se samband i flera dimensioner och därmed skapa bra och relevanta problemdefinitioner - vilket är en god utgångspunkt när något skall eller behöver förändras. Anders är kunnig i att kommunicera komplexa samband så att alla kan förstå. Han är en ofta anlitad konsult och får genomgående mycket höga betyg vid kundutvärderingar.

Anders är grundare till do-be consulting och har under sitt yrkesverksamma liv haft ett fokus på att hjälpa både entreprenörer och ledare att bygga och utveckla sina verksamheter. Anders arbetar med förändringsledning i syfte att skapa starkt ägarskap hos ledningsgrupper och driver igenom definierade förändringar tillsammans med kunden.

Anders jobbar även med stöd till ledare i att definiera strategier, styra och leda förändring. Han är diplomerad coach och certifierad inom GDQ

Gunilla Bjerre

gunilla.bjerre@bizfullness.se


Gunilla Bjerre har mer än 20 års erfarenhet av att bygga, leda och utveckla organisationer av olika storlek. Hon har haft ledarroller, från gruppchef till VD, och har både lett och deltagit i ledningsgrupper på samtliga nivåer i ett företag. Gunilla arbetar även i styrelser.

Genom sina chefsroller har hon arbetat mycket med företagsstrategier och dess implementeringar, liksom med verksamhetsutveckling på både företags- och funktionsnivå. Gunilla har initierat, upphandlat och själv genomfört flera ledarutvecklings-program i de organisationer där hon verkat som chef och ledare. Hon är diplomerad coach, ACC, och certifierad inom GDQ. Vidare har hon mycket god erfarenhet av hur man bygger företagskultur i tjänsteföretag.

Branscherfarenhet från framför allt tjänstesektor, industri och telekom.

Gunilla har lätt för att engagera och motivera människor i sin omgivning mot att nå gemensamma mål. Hon är en erfaren och strukturerad ledare fokuserad på samarbete och resultat.