Svaret på frågorna är i grunden att långsiktigt hållbara företag och organisationer skapas genom en utgångspunkt i både affären och i människan.

Det är viktigt att de två perspektiven samspelar och leder mot samma mål. Som kanske den viktigaste utgångspunkten är det, enligt vårt synsätt, viktigt att ledningsgrupper samverkar mot uppsatt vision och uppsatta mål på ett bra vis.

Det skapar basen för lejonparten av allt annat arbete i verksamheter.

Bättre resultat genom starka team

Förutsättningar och behov är i regel väldigt olika i de sammanhang vi möter – både vad gäller människor och de verksamheter de driver/ verkar inom.

Här är några frågeställningar vi möter hos våra kunder - kanske du känner igen dig?

"Kundnöjdheten för mitt affärsområde har gått ner på ett oroväckande sätt de senaste månaderna"

"Det känns som allt ligger på mina axlar. Jag får inte den hjälp jag vill ha från min ledningsgrupp"

”Jag har en ledningsgrupp som behöver arbeta som sammansvetsat team i vår förändringsresa”

"Vi har bra och trevliga möten i vår grupp, vi fattar de beslut vi ska, men sedan händer ingenting mellan mötena"

"Vår arbetsgrupp når inte de resultat som vi förväntas göra"

"Stämningen i gruppen är inte bra och det är mycket 'skitsnack' i korridorerna om vem som levererar eller inte"

”Det finns flera sub-grupper som drar åt olika håll och konflikter i mötena är vanliga”

"Vi har fyra team som är beroende av varandra. Ett av teamens sjukfrånvaro är betydligt högre än de andra vilket belastar de övriga"

Vi förenar verksamhetens perspektiv med humanperspektivet, och gör dem mätbara och hållbara mot de mål som är satta.

Business-perspektiv

Biz

Fullness

Human-perspektiv

Hitta framgångsrika strategier utifrån mål och resultat med affärs-, verksamhets- & förändringsfokus

Målbilder

Strategi

KPI:er

Affärsutveckling

Resultat

Realisera ledarens och teamets fulla potential

genom insikter, inspiration och utvecklingsstrategier baserade på personligt ansvar som en del av ett sammanhang

Inspiration

Riktning

Insikter

Utveckling av grupp och individ

Kraftfulla samtal

Vi tar i regel vår utgångspunkt i ”Business-perspektivet” – där ägarna och huvudmännen ytterst ansvarar för att en verksamhet skall lyckas med sin vision och sina mål. Vi gör sedan en analys av den verksamhet vår uppdragsgivare har och en analys av hur ledningsgruppen/teamet fungerar idag. Dessa sker med beprövad och evidensbaserad metodik.

Detta styr i sin tur hur utvecklingsprocessen hos kunden läggs upp. Utvecklingsprocessen adresserar hur ”Human-perspektivet”, dvs individen, gruppen och samspelet dem emellan, behöver utvecklas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med att nå företagets/organisationens mål. Vi använder t ex GDQ, Group Development Questionnaire, för att mäta gruppers effektivitet. GDQ bygger på Susan Wheelans forskning om gruppers utveckling. Genom GDQ kan grupper se inom vilka områden de behöver utvecklas tillsammans för att nå bättre resultat.


1

Genomgång av önskat resultat och förväntningar


 • Vilka effekter, kvantitativa, vill ni uppnå?
 • Vilka effekter, kvalitativa, vill ni uppnå?

Så här kan ett Bizfullness-upplägg se ut

Nulägesmätning • Biz-Analys
 • GDQ (Group development questionnaire)

2

Vision för utvecklingsprocessen


 • Målbild för hur teamet ska fungera efter genomförd process
 • Sammanfattande värdekort utifrån nulägesmätning och önskat resultat

3

4

Konkret innehåll i en utvecklingsprocess definieras och genomförs


 • Sammanfattande värdekort utifrån nulägesmätning och önskat resultat
 • Grupputvecklingsprocess, se nedan

5

Effektmätning • Kvantitativa effekter som uppnåtts
 • GDQ för att mäta gruppens förflyttning

Detta tror vi på

 • Vi utgår alltid från verksamheten men vägen till bättre resultat går via människor.
 • Du som kund skall kunna följa upp effekterna av vårt arbete. Därför mäter vi.
 • Vi mäter produktivitet och effektivitet - både hårda och mjuka mätetal tas fram – som ni kan följa och styra efter.
 • Evidensbaserat angreppssätt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Exempel på grupputvecklingsprocess:

 • Syftet med gruppen, varför finns vi och vad ska vi åstadkomma
 • Samsyn i vision och målbild samt önskade effekter
 • Gruppens och individens bidrag för att nå önskade effekter
 • Vad utmärker effektiva team
 • Personligt ansvar och personliga utvecklingsstrategier
 • Rädslor och hinder
 • Dialog och kulturbarometern
 • Tillitsskapande beteenden samt feedbackträning
 • Individuell coaching och/eller gruppcoaching


Vill du veta mer om vår andra tjänst:

Mentorskap

Mentorskap är idag en väletablerad metod för lärande som många med oss upplever är vida mer effektivt än de flesta andra former av utvecklings- eller utbildningsinsatser.


Genom vårt omfattande nätverk av erfarna ledare och specialister kan vi erbjuda både individuella mentorskap och skräddarsydda mentorprogram. Vill du veta mer om hur våra mentorskapsprogram kan anpassas utefter dina mål, läs då vidare på vår mentorskapssida.